Privacy

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.  De website maakt gebruik van cookies.                                              

  Privacy op de Zorgnota

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,
  • de kosten van het consult                                                                                                                                                                                  

AGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingen geleverd door therapeut Christel Meijering.

Algemeen

Door het aangaan van een behandeling geeft cliënt te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden. Bij de eerste afspraak ontvangt de cliënt een behandelovereenkomst. Bij ondertekening komen cliënt en therapeut overeen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Om de behandelingen vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar brengt u bij een eerste bezoek uw identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspasje mee.

Betaling

Prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website en zijn zichtbaar in de praktijkruimte. Betaling van een behandeling vindt plaats na afloop van de behandeling, dit kan direct contant of per bankoverschrijving. Na afloop van elke behandeling ontvangt de cliënt een factuur die hij/zij zelf kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar. 

Afspraken die zonder overleg niet worden nagekomen, zullen volledig in rekening worden gebracht. Annuleren of verzetten van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken tijd.

Behandeling

De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. De cliënt wordt vooraf de eerste reflexzonebehandeling voorgelicht door de therapeut over de te verwachten effecten en reacties tijdens en na de behandeling.

De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet juist en/of niet volledig ter beschikking stellen van medische informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of andere behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.  

Reflexzonetherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. De cliënt zorgt zelf dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van reflexzonetherapie niet genezen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. 

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.  

Beëindiging van de behandelingen kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het traject eenzijdig beëindigen. Ook de therapeut kan ten allen tijden de behandeling stopzetten of de cliënt doorverwijzen naar een arts of collega natuurgeneeskundig therapeut.

Terug naar boven